O mnie

ANNA GRYGIEREK

Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Prawa i Administracji, posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych oraz licencję zarządcy nieruchomości. Działalność samorządową rozpoczęła w 2002 roku w Radzie Powiatu Cieszyńskiego. Od 2006 roku pełni funkcję Burmistrza Strumienia.

Podczas jej kadencji samorząd intensywnie angażuje się w realizację projektów unijnych, co umożliwiło powstanie wielu inwestycji. Większość z nich polega na maksymalnym wykorzystaniu gminnych zasobów, stworzeniu zupełnie nowych miejsc, wykorzystując dotychczasową przestrzeń. Swoje działania ukierunkowuje na stworzenie jak najlepszych warunków życia i wypoczynku na terenie gminy, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Na przestrzeni kilku ostatnich lat wyremontowano min. basen, powstały siłownie zewnętrzne oraz ogólnodostępne boiska i place zabaw. Powstało Gminne Centrum Integracji Wsi, a Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu zyskał nową siedzibę, co pozwoliło na poszerzenie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży.

Annie Grygierek bliska jest również działalność stowarzyszeń, aktywnie uczestniczy w planowaniu i realizacji działań na rzecz mieszkańców, wspiera je także przy sięganiu po środki zewnętrzne. Stara się w swoich działaniach patrzeć na gminę nie tylko w znaczeniu lokalnym, ale też w znaczeniu ogólnokrajowym. Współtworzyła powstanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, której spotkanie założycielskie odbyło się w Strumieniu. Reprezentowała środowisko samorządowe w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, Powiatowej Radzie Zatrudnienia, w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest zaangażowana w prace zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wielokrotnie była wyróżniona za działalność samorządową otrzymała między innymi odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi w 2016 r. przyznany przez Prezydenta RP, Złotą Honorową odznakę Macierzy ziemi Cieszyńskiej 2016 r. Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” w 2017 r. przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa w 2014 r. oraz tytuły Kobiety Sukcesu Śląska w 2013 r., Samorządowca 25-lecia w 2015 r. Lidera z Powołania w 2016 r.

W czasie pełnienia przez Annę Grygierek funkcji burmistrza Gmina Strumień była wielokrotnie wyróżniany min. za rozwój i działania zrealizowane na rzecz polepszenia warunków życia mieszkańców. W ogólnopolskich rankingach przyznano gminie min. tytuły Innowacyjna Gmina, Przyjazna Wieś, i Przyjazna Gmina.