Program wyborczy na kadencję 2018-2023

Drodzy mieszkańcy, nasz program to wynik wielu rozmów z Wami, to dzięki Wam wiemy co należy zrobić. Wiemy też jak to zrobić.

 • Kontynuowanie remontów, termomodernizacji oraz rozbudowy i doposażenia gminnych obiektów oświatowych,

 • Budowa i modernizacja dróg oraz chodników wraz z ich oświetleniem,

 • Przyjęcie warunków i zasad przejmowania dróg do zasobu gminnego,
 • Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych, infrastruktury społecznej i rekreacyjnej,

 • Rozbudowa i modernizacja istniejących oraz budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,

 • Dalsze wsparcie dla działań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i usuwania azbestu,

 • Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju przestrzennego gminy poprzez uchwalanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • Kontynuacja działań w zakresie skutecznej ochrony przeciwpożarowej poprzez wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

 • Dofinansowanie spółek wodnych i administratorów cieków w celu utrzymania należytego stanu melioracji i rowów,

 • Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy,

 • Wspieranie uzdolnionej młodzieży i stworzenie warunków do aktywnego zagospodarowania czasu wolnego seniorów,
 • Dalsze wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy,

 • Dążenie do poprawy transportu publicznego na terenie gminy Strumień,

 • Rozwój społecznej aktywności mieszkańców z wykorzystaniem funduszu sołeckiego
  i budżetu obywatelskiego,

 • Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz zapewnianie dostępu do kultury przy zachowaniu wysokich standardów kulturalnej oferty.